• Hlavní strana
 • Ošetření a služby
 • Zákaznický servis
 • Obchodní podmínky Call & Collect
 • Obchodní podmínky služby Call & Collect

Obchodní podmínky služby Call & Collect

1. Základní informace

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro všechny nákupy zboží v rámci služby CALL & COLLECT(dále jen „služba“), které zákazník učiní prostřednictvím objednávky zboží přes telefon na níže uvedených telefonních číslech dle článku 1.4 těchto obchodních podmínek. Tuto službu provozuje L’ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, Praha 5, 150 00, IČ: 604 91 850, spisová značka C 277 31 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „L’ORÉAL či prodávající“).

1.2 Tyto obchodní podmínky společně s našimi Zásadami ochrany soukromí a našimi, Všeobecnými podmínkami užití těchto webových stránek stanoví právně závazné podmínky, za kterých prodává L‘ORÉAL produkty, které jsou objednány prostřednictvím telefonního hovoru. K uzavření kupní smlouvy na nákup zboží dochází distančním způsobem.

1.3 Tyto obchodní podmínky proto upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a koncovým zákazníkem (dále jen „kupujícím“).

1.4 Zákazník může objednat zboží na níže uvedených telefonních číslech:

 • Provozovna: Lancome Beauty Institute, Jungmannovo náměstí 20, Praha 1
  TEL: + 420 296 333 770, 296 333 880 nebo MOB: +420 602 192 985

1.5 Osoby, které mají omezenu svéprávnost nebo nenabyly plné svéprávnosti, jsou oprávněny využít této služby jen v součinnosti se svým zákonným zástupcem či opatrovníkem a s jeho souhlasem.

1.6 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Objednávka

2.1 Kupující realizuje objednávku zboží pomocí telefonátu na telefonních číslech uvedené v článku 1.4 těchto obchodních podmínek.

2.2 Obsahem každé objednávky zboží vždy musí být:

 • Název produktu
 • Velikost produktu
 • Počet kusů
 • Email zákazníka

2.3 K úspěšné realizaci objednávky je nezbytné sdělit či zaslat všechny tyto výše uvedené informace dle článku 2.2 při každé jednotlivé objednávce a dále souhlasit s těmito obchodními podmínkami a vzít na vědomí podmínky pro zpracování osobních údajů uvedené v Zásadách ochrany soukromí. Objednávka se má za odeslanou:

 • souhlasným prohlášením v rámci telefonického hovoru o finálním obsahu objednávky nebo

Údaje uvedené v objednávce jsou společností L‘ORÉAL považovány za správné. 

2.4 Společnost L‘ORÉAL objednávku bez zbytečného odkladu potvrdí e-mailem na sdělenou adresu elektronické pošty kupujícího. Obsahem tohoto e-mailu jsou též informace pro platbu bankovní kartou pomocí internetové platební brány provozované společností ADYEN N.V, se sídlem Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nizozemsko, IČ: 34259528.

2.5 Přílohou tohoto potvrzení jsou také tyto obchodní podmínky ve svém aktuálním znění, Podmínky vrácení zboží a reklamace a též formulář na odstoupení od smlouvy.

2.6 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení příslušné částky na účet prodávajícího, konkrétně okamžikem připsání požadované finanční částky na účet prodávajícího.

2.7 Společnost L‘ORÉAL je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (zejména s ohledem na množství objednaného zboží) požádat kupujícího před odesláním objednávky o dodatečné potvrzení obsahu objednávky.

2.8 L‘ORÉAL si vyhrazuje právo ve výjimečných případech kupujícím objednané zboží nedodat, a to zejména v případech nízkých skladových zásob daného zboží, popř. je-li zboží vyprodáno či na příslušné provozovně, kde si kupující dané zboží objednal, je nedostupné.

2.9 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednávkou (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující na vlastní náklady.

2.10 Informace o učiněných objednávkách jsou ze strany společnosti L’ORÉAL archivovány, a to po dobu nejméně pěti let od jejich realizace, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

2.11 Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými k okamžiku odeslání objednávky. 

2.12 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně písemně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3 Cena, platební podmínky a vyzvednutí zboží

3.1 Ceny zboží budou vždy sděleny kupujícímu prostřednictvím telefonické objednávky a představují aktuální konečné ceny příslušného prodávajícího v českých korunách platné k okamžiku potvrzení objednávky včetně všech daní a poplatků. Součástí služby je také uvedení základní charakteristiky a vlastností zboží na webových stránkách a další potřebné informace vztahující se k danému zboží. Kupující dále bere na vědomí, že vyobrazení zboží na webové stránce může mít pouze ilustrativní charakter.

3.2 Platba za zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizována pomocí platby bankovní kartou v rámci internetové platební brány provozované společností ADYEN N.V, se sídlem Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nizozemsko, IČ: 34259528, pokud není dohodnuto jinak.

3.3 K převzetí zboží vždy dochází v místě kamenné provozovny prodávajícího, ve které si kupující zboží objednal, pokud není dohodnuto jinak.

3.4 Pokud bude zakoupené zboží k vyzvednutí na příslušné kamenné provozovně déle než čtrnáct (14) dní a kupující si toto nachystané objednané zboží do tohoto okamžiku nevyzvedne, zašle mu prodávající upozornění k vyzvednutí v dodatečně poskytnuté lhůtě. Pokud si kupující v reakci na toto upozornění zboží v dodatečně poskytnuté lhůtě nevyzvedne ani neodstoupí od smlouvy, kupující bere na vědomí a souhlasí, že je prodávající oprávněn si začít (dnem následujícím po dni uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty) účtovat přiměřené skladné za každý kalendářní den prodlení kupujícího s vyzvednutím tohoto zboží.

3.5 Nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží kupujícím.

4 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

4.1 Je-li kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, není‑li sjednáno jinak či nevyplývá-li jinak ze záručních podmínek prodávajícího. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a (iii) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4.2 V případě, že kupní smlouva, podmínky prodávajícího, reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

4.3 V případě, že zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4.4 Právo na dodání nového zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.5 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4.6 Ustanovení uvedená v článku 5 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla neodbornou manipulací; (iv) jde-li o vady způsobené nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než zboží odpovídajících přiměřených podmínkách; (v) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením nebo (vi) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

4.7 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno.

4.8 Kupující, který je spotřebitelem, má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.

4.9 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do dvaceti 20 dnů. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je prodávající povinen kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.10 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak na delší lhůtě.

5 Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem

5.1 Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu předáno osobně či v písemné formě odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Kupující má právo zaslat nebo dopravit tento vzorový formulář na odstoupení od smlouvy spolu s danými produkty na adresu:

L'Oréal Česká republika – Lancome Beuaty Institute
Jungmannovo náměstí 20
110 00 Praha 1.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující dále zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou ve vzorovém formuláři.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího buď fyzicky přímo na prodejně v hotovosti nebo převodem na platební kartu kupujícího, pokud s tím bude kupující souhlasit nebo do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5 Při odstoupení od kupní smlouvy pouze ve vztahu k dílčí části objednávky (některým položkám zboží) je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu jen poměrnou část celkových nákladů na dodání zboží za podmínky, že je schopen jednoznačně určit, že celkové náklady na dodání zboží by byly nižší, kdyby prodávající dodal pouze zboží, u něhož došlo k odstoupení od smlouvy.

5.6 Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání. Pokud prodávající zjistí, že došlo k opotřebení nebo poškození zboží z důvodů na straně kupujícího, má právo při odstoupení od smlouvy kupujícím vrátit peněžní prostředky dle článku 5.4 obchodních podmínek ponížené o částku odpovídající takovému snížení hodnoty zboží.

5.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6 Ochrana osobních údajů

6.1 Prodávající za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím zpracovává osobní údaje kupujícího, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které kupující poskytne při objednávce zboží či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s prodávajícím.

6.2 Veškeré bližší informace o tom, jak prodávající nakládá s Vašimi osobními údaji, naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí.

7 Další informace

7.1 Znění těchto obchodních podmínek může společnost L’ORÉAL jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7.2 Vyřizování stížností kupujících zajišťuje společnost L’ORÉAL prostřednictvím elektronické adresy [email protected], nebo prostřednictvím telefonu +420 296 333 770, 296 333 880, 602 192 985. Informaci o vyřízení stížnosti zašle společnost L’ORÉAL na elektronickou adresu kupujícího.

7.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

7.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31. 1.1.4. 2021.